<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Thursday  
['θə:zdi]
danh từ, viết tắt là Thur hoặc Thurs
  • ngày thứ năm trong tuần; thứ Năm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt