<
Trang chủ » Tra từ
thuật  
[thuật]
danh từ
  • ability, skill
  • art, method, way
the method/way/mode of treatment
động từ
  • to relate, tell, narrate, recount
  • to narrate, to give an account of
  • (có cái thuật làm gì) knack of something
relate in detail
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt