<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
this  
[ðis]
tính từ chỉ định, số nhiều these
  • này
cái hộp này
lối này
bây giờ, hiện nay, lúc này
anh ấy ốm hai tháng nay
ngày này năm ngoái
đại từ chỉ định, số nhiều these
  • cái này, điều này, việc này
tôi không thích cái này
anh muốn cái này hay cái kia?
  • thế này
hãy làm việc dó như thế này
      • bây giờ, hiện nay, lúc này
      • như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này
phó từ
  • tới mức độ này, đến như thế này
xa thế này; tới bây giờ
nó to như thế này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt