<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Thần  
  • 辰 <地支的第五位。>
Thần Sa.
辰 砂。
  • 辰 <指辰州(旧府名,府治在今湖南沅陵县)。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt