<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
théorie  
danh từ giống cái
  • (văn học) đoàn người
một đoàn người dài
  • (sử học) phái đoàn (của một thành cử đến dự hội)
  • lý thuyết, lý luận
thực hành và lý thuyết
lý luận nhận thức
  • thuyết
thuyết tương đối
xây dựng một học thuyết
      • về lý thuyết, trên lý thuyết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt