<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
terre  
danh từ giống cái
 • đất
vứt xuống đất
ngã xuống đất, rơi xuống đất
nhảy xuống đất
hòn đất
đường đất
đất màu mỡ
đất trồng lúa mì
giun đất
dây đất ( rađiô)
đất làm gạch
chết ở đất khách
 • đất đai, ruộng đất
sống trên đất đai của mình
mua một đám đất
chủ ruộng đất
 • quả đất
mặt trăng, vệ tinh của quả đất
sự chuyển động của quả đất
 • thế gian, đời; thế giới
sống trên đời
 • (hàng không) mặt đất
 • (hàng hải) đất liền
   • lục quân
   • (thân mật) sống trên đời
   • rất thực tế, có óc thực tế
   • đánh người đã thất thế
   • mùa màng của cải ở thế gian
   • than đá
   • tìm ai khắp mọi nơi
   • trồng ngay ở đất (không trồng trong chậu)
   • giữa khoảng không
   • dưới mặt đất
chặt một cây ở dưới mặt đất
   • chết đã chôn rồi
   • trứng chọi với đá (cuộc đấu không cân sức)
   • nước Hy Lạp
   • xuống xe, xuống ngựa
   • quật ngã ai làm cho ai không ngóc đầu lên được nữa
   • mai táng ai
   • dưới (mặt) đất
ngủ dưới đất
   • mồ yên mả đẹp (câu ghi mộ chí)
   • dùng trăm phương nghìn kế (để đạt mục đích)
   • trở lại với thực tế, không viễn vông nữa
   • trên đời này
   • đi xa đến đâu cũng được
   • tầm thường
   • đất nung
   • đồ đất nung
   • đất liền, lục địa
   • đất sét
   • đất Ca-năng, đất hứa ( Chúa Trời hứa cho dân Do Thái)
   • nơi mơ ước
nơi mơ ước của người đi săn
   • xứ giàu có màu mỡ
   • đất thánh, thánh địa
   • kim loại đất hiếm
   • đất mùn cây
   • đất hoang
   • (hàng hải) vào bờ
   • khắp mọi người
mọi người đều biết
   • rất nhanh
chạy rất nhanh
đến rất nhanh
   • xấu hổ quá chỉ muốn chui xuống đất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt