<
Trang chủ » Tra từ
tendance  
['tendəns]
danh từ
  • sự trông nom; sự chăm sóc
  • sự phục vụ; sự hầu hạ
  • những người phục vụ (nói chung); đoàn tùy tùng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt