<
Trang chủ » Tra từ
tổ quốc  
[tổ quốc]
  • motherland; fatherland
It's high treason to defect from one's native Vietnam
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt