<
Trang chủ » Tra từ
tường  
[tường]
  • wall
To knock a nail into the wall
The walls ooze with water/moisture; The walls drip with moisture; The walls run with moisture
They knock on the wall when we're too noisy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt