<
Trang chủ » Tra từ
tăng cường  
[tăng cường]
  • to strengthen; to reinforce; to intensify
To strengthen/sever ties with somebody
To intensify bombing
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt