<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Switzerland  
  • 瑞士 <瑞士欧洲中西部的一个国家在10世纪它成为神圣罗马帝国的一部分,但作为州郡的联邦国家,于1499年获得独立瑞士后来采用联邦宪法(1848年),在两次世界大战中都保持中立伯尔尼为其首都,苏黎世为其最大城市,人口7,229,000。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt