<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
superficiellement  
phó từ
  • ở bề mặt
bị thương ở bề mặt
  • nông cạn, hời hợt
biết hời hợt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt