<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Sunday  
['sʌndi]
danh từ, viết tắt là Sun
  • ngày thứ nhất trong tuần, ngày nghỉ ngơi và cầu nguyện của tín đồ Cơ đốc; (ngày) Chủ nhật
      • quần áo diện
      • đã lâu lắm rồi
danh từ
  • báo Chủ nhật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt