<
Trang chủ » Tra từ
soviet  
['souviət]
danh từ
  • xô viết (ở Liên xô cũ)
Xô Viết tối cao
      • nhân dân Liên Xô; những nhà lãnh đạo của Liên Xô
tính từ
  • (thuộc) Liên xô cũ; của Liên xô cũ
chính quyền Xô viết
Liên bang Xô viết; Liên xô
Nước Nga Xô viết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt