<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soumettre  
ngoại động từ
  • bắt phục tùng, bắt phải hàng
bắt quân thù phải hàng
  • bắt phải theo
bắt ai phải theo thể thức
  • trình, đệ trình
đệ trình ông bộ trưởng một dự án
  • đưa ra
đưa một chất ra phân tích
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt