<
Trang chủ » Tra từ
sol  
[sɔl]
danh từ
  • (âm nhạc) như soh
  • (hoá học) xon
  • đồng xon (tiền Pê-ru)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt