<
Trang chủ » Tra từ
situation  
[,sit∫u'ei∫n]
danh từ
  • vị trí, địa thế
một vị trí đẹp trông xuống thung lũng
  • tình hình, hoàn cảnh, trạng thái
ở trong một hoàn cảnh lúng túng
lâm vào/thoát khỏi một tình thế khó khăn
  • chỗ làm; việc làm
tìm được một chỗ làm mới
Việc cần người/Người cần việc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt