<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Saturday  
['sætədi]
danh từ, viết tắt là Sat
  • ngày thứ bảy và cũng là ngày cuối tuần; thứ Bảy
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt