<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
saluer  
ngoại động từ
 • chào
chào người bạn
nghiêng mình chào ai
 • chào mừng, đón chào
chào mừng sự thành lập nước cộng hoà
 • suy tôn
quân đội La Mã suy tôn ông ấy làm hoàng đế
   • chào cờ
   • (hàng hải) bắn súng chào khi vào cảng
nội động từ
 • (quân sự) giơ tay chào
   • (hàng hải) kéo cờ chào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt