<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sagesse  
danh từ giống cái
  • sự khôn ngoan, sự khôn khéo
hành động khôn ngoan
  • tính ngoan ngoãn (của trẻ em)
  • sự đứng đắn (của phụ nữ)
  • sự đúng mực; sự thận trọng
tham vọng đúng mực
  • đạo lý (của các bậc hiền triết)
đạo lý A-ri-xtốt
      • đạo lý cuộc sống (đã đúc thành ngạn ngữ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt