<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'enfuir  
tự động từ
  • trốn
trốn khỏi thành thị
tên tù nhân đã trốn qua mái nhà
  • sụt
đất sụt dưới chân
  • (nghĩa bóng) vụt đi, mất đi, tiêu tan
thì giờ vụt đi
kỷ niệm tiêu tan
      • chạy một mạch; ba chân bốn cẳng mà chạy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt