<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'enfoncer  
tự động từ
  • đi sâu vào
đi sâu vào rừng
  • đắm, chìm
con tàu chìm từ từ
  • sa vào, rơi vào
xa vào cảnh khó khăn
  • (nghĩa bóng) thất bại, phá sản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt