<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'emparer  
tự động từ
  • chiếm lấy, cướp lấy
chiếm thành
chiếm quyền
thủ thành cướp được bóng
  • (nghĩa bóng) chiếm lĩnh, choán
lòng kiêu ngạo đã choán tâm hồn ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt