<
Trang chủ » Tra từ
sướng  
[sướng]
  • happy; fortunate
  • to achieve orgasm; to climax
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt