<
Trang chủ » Tra từ
súc vật  
[súc vật]
  • beast; brute; animal; (nói chung) cattle; livestock
To behave like an animal
Animal disease; veterinary disease
We were treated like cattle
We were herded onto trucks like cattle
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt