<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
série  
danh từ giống cái
  • dãy, chuỗi, loạt
một loạt câu hỏi
(toán học) chuỗi hội tụ
  • loại, hạng
cầu thủ xếp hạng thứ nhất
phim loại B
      • theo từng tràng, nối tiếp nhau
những tai nạn nối tiếp nhau
      • không tầm thường, đặc biệt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt