<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
roder  
ngoại động từ
  • (kỹ thuật) rà
rà xupap
  • cho chạy rà (máy, xe mới)
  • (thân mật) hiệu chỉnh, chấn chỉnh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt