<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
roche  
danh từ giống cái
 • đá
đá phun trào
đá nội sinh
đá mẹ; tầng địa chất trong đó các hiđrocacbua được hình thành
đá trầm tích
   • rất rõ ràng
   • lòng dạ sắt đá, tấm lòng trơ trơ
   • nước khe đá chảy ra
   • có ẩn khuất gì đây
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt