<
Trang chủ » Tra từ
reprise  
[ri'pri:z]
danh từ
  • điệp khúc
  • tiết mục lập lại (trong chương trình nhạc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt