<
Trang chủ » Tra từ
renaissance  
[ri'neisəns]
danh từ
  • sự phục hưng
  • ( the Renaissance ) thời kỳ Phục hưng (thời kỳ làm sống lại (nghệ thuật) và (văn học) ở (thế kỷ) 14, 15 và 16, dựa trên các hình thức cổ điển)
  • ( Renaissance ) ( định ngữ) (thuộc) thời kỳ Phục hưng
nghệ thuật thời Phục hưng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt