<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reconnaître  
ngoại động từ
  • nhận ra, nhận biết
nhận ra người bạn lâu ngày không gặp
nhận ra tiếng nói của ai
con vật nhận ra chủ
  • nhận thấy
người ta đã nhận thấy là nó vô tội
nhận thấy giá trị của ai
  • nhận, thú nhận
nó đã nhận lỗi
  • thừa nhận, công nhận
thừa nhận một chân lý
công nhận một chính phủ
công nhận ai là ông chủ
  • thám sát; - (quân sự) trinh sát
thám sát một bờ biển
  • (từ hiếm, ít dùng) biết ơn
biết ơn một việc đã được giúp đỡ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt