<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raconter  
ngoại động từ
  • kể, kể lại
kể một chuyện
kể lại chi tiết chuyện gì
  • nói lăng nhăng
tôi không tin những điều anh nói lăng nhăng
      • tưởng lầm, bị mắc lừa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt