<
Trang chủ » Tra từ
ríu rít  
[ríu rít]
  • to chatter; to chirp; to warble; to twitter; to prattle
To chatter
Birds were chattering
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt