<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
révéler  
ngoại động từ
  • tiết lộ
để lộ ý đồ của mình
tiết lộ những bí mật
  • biểu lộ, tỏ rõ
cuốn tiểu thuyết này biểu lộ một tài năng lớn
  • (nhiếp ảnh) làm hiện (hình)
  • (tôn giáo) thần khải
những chân lý mà Chúa đã thần khải cho Giáo hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt