<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
résilier  
ngoại động từ
  • huỷ bỏ (một hợp đồng)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt