<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réponse  
danh từ giống cái
 • câu trả lời, lời đáp
câu trả lời khẳng định
câu trả lời phủ định
trả lời
 • thư trả lời
nhận được thư trả lời
 • (toán học) đáp số
 • (âm nhạc) đáp đề
 • sự đáp lại; cái đáp lại, điều đáp lại
sự đáp lại phản xạ
để đáp lại một lý lẽ bác bẻ
   • trả lời trôi chảy
   • ứng đối được với mọi tình huống
   • câu trả lời nước đôi
   • sự đối đáp chan chát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt