<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réfléchir  
ngoại động từ
  • phản chiếu, phản xạ, dội lại
phản chiếu tia sáng
nội động từ
  • suy nghĩ, ngẫm nghĩ
suy nghĩ trước khi nói
suy nghĩ một vấn đề
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt