<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rédiger  
ngoại động từ
  • viết, thảo, soạn
thảo một bản hợp đồng
thảo một tờ thông tư
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt