<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réciter  
ngoại động từ
  • đọc (thuộc lòng)
đọc kinh
đọc thơ, ngâm thơ
đọc bài
lời khen của anh ta có vẻ như là đọc thuộc lòng (không chân thật)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt