<
Trang chủ » Tra từ
rãnh  
[rãnh]
danh từ
  • drain; gutter; furrow - drain; channelstone; trench; small ditch; slot
dig a furrowdrain, counduit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt