<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quelqu'un  
đại từ ( số nhiều quelques-uns , giống cái quelqu'une , số nhiều giống cái quelques-unes )
  • người nào, ai
ai chơi pianô đâu đấy
một người nào đã nói với nó
Phản nghĩa Personne
  • ta đây kẻ giờ
tưởng là ta đây kẻ giờ
  • ( số nhiều) (một) vài cái; (một) vài người
đừng ăn hết cả bánh ngọt, để cho tôi vài cái
một vài người trong cử toạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt