<
Trang chủ » Tra từ
que  
[que]
danh từ
  • stick, switch, rod, wand, sprig, twig
a match stick
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt