<
Trang chủ » Tra từ
quả bóng  
[quả bóng]
  • balloon; ball; football
Throw me the ball !; Throw the ball to me!
To blow up a balloon; To inflate a balloon; To pump air into a balloon
To catch a ball in mid-air
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt