<
Trang chủ » Tra từ
quân đội  
[quân đội]
  • army; armed forces; troops
To join the army
To serve in the army
This country did not possess a powerful army
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt