<
Trang chủ » Tra từ
quá bán  
[quá bán]
  • more than half; absolute majority
More than half of the votes
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt