<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
proprioceptif  
tính từ
  • (sinh vật học) nhận cảm bản thể
phản xạ nhận cảm bản thể
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt