<
Trang chủ » Tra từ
programme  
['prougræm]
Cách viết khác : program ['prougræm]
danh từ
  • chương trình (của máy tính)
  • chương trình (truyền thanh, truyền hình..)
  • chương trình, cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái)
một cương lĩnh chính trị
  • chương trình (thông báo loạt các tiết mục, các hoạt động..); tờ danh sách diễn viên
ngoại động từ
  • đặt chương trình, lập chương trình
lập chương trình một cuộc liên hoan âm nhạc
  • lập trình (trên máy tính)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt