<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
progrès  
danh từ giống đực
  • sự tiến lên
sự tiến lên của một đạo quân
  • bước tiến; sự tiến bộ
bước tiến của một học sinh
tin ở sự tiến bộ
sự tiến bộ xã hội
  • sự tiến triển, sự lan truyền
sự lan truyền của đám cháy
sự lan truyền của dịch tễ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt