<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profondément  
phó từ
  • sâu
đào sâu
  • sâu sắc
suy nghĩ sâu sắc
  • rất, hết sức
hết sức ngạc nhiên
rất khác, khác xa
  • kỹ; kĩ
ngủ kỹ
  • kính cẩn, cúi rạp
chào kính cẩn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt