<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
procéder  
nội động từ
  • bắt nguồn từ
bệnh bắt nguồn từ thiếu vệ sinh
  • làm, hành động, tiến hành
tiến hành có thứ tự
sẽ tiến hành một cuộc điều tra
cho tiến hành một cuộc khảo sát địa chất
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt